085 - 27 33 055

Algemene voorwaarden

1. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over huurder dan is dat de (rechts) persoon met welke PropaanCollectief.nl een overeenkomst van tankhuur en gaslevering heeft afgesloten.

2. Huurder dient er voor te zorgen dat alle van overheidswege vereiste vergunningen/meldingen voor het plaatsen van tank alsmede voor het gebruik van de tank verleend zijn. Alle aanwijzingen en verplichtingen die voortvloeien uit deze vergunningen zullen door de huurder opgevolgd worden.

3. Indien er van overheidswege belastingen en/of andere kosten in rekening worden gebracht dan zijn deze voor rekening van huurder.

4. Voor het plaatsen van de tank dient de huurder zorg te dragen voor een goede fundering. De kosten voor het plaatsen van de tank alsmede het aansluiten worden overgenomen door PropaanCollectief.nl. De mogelijke kosten voor fundering en afrastering zullen voor rekening van de huurder zijn, evenals het aanbrengen van leidingen naar de plaats waar de tank komt te staan.

5. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen en voorschriften van PropaanCollectief.nl. PropaanCollectief.nl is niet aansprakelijk voor elk handelen van de huurder welke afwijken van de bovengenoemde aanwijzingen en voorschriften.

6. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen en/of wijzigingen aan de tank aan te brengen. Daarnaast mag de huurder geen onderhoud, reparatie en/of andere werkzaamheden aan de tank (laten) verrichten zonder uitdrukkelijke toestemming van PropaanCollectief.nl. In geval van handelen van de huurder in afwijking van bovenstaande zal PropaanCollectief.nl voor rekening van de huurder een en ander kunnen herstellen.

7. Huurder zorgt er voor dat verhuurders en/of verpachters van het door huurder gebruikte perceel instemmen met het plaatsen van de tank alsmede het gebruik hiervan. Daarnaast zorgt de huurder ervoor dat PropaanCollectief.nl dan wel derden welke door PropaanCollectief.nl zijn ingeschakeld te allen tijde toegang hebben tot de tank om (controle) werkzaamheden aan de tank te verrichten.

8. Huurder is verantwoordelijk voor de tank en draagt het risico van verlies of tenietgaan van de tank.

9. De huurprijs van de tank zal jaarlijks vooraf gefactureerd worden aan de huurder. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CBS consumenten prijs index cijfer (CPI).

10. Huurder machtigt PropaanCollectief.nl om de tankhuur jaarlijks automatisch te incasseren.

11. Het is de huurder niet toegestaan om de tank op welke wijze dan ook onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.

12. Indien er aardgas beschikbaar komt op het adres van de huurder en de huurder de overstap wenst te maken naar aardgas dan kan de overeenkomst door huurder opgezegd worden. Bij de opzegging zal een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen worden. De kosten voor het leegpompen, loskoppelen en afvoeren van de tank zullen bij de huurder in rekening gebracht worden. Voor het nog aanwezige gas welke wordt afgevoerd zal geen vergoeding door PropaanCollectief.nl aan de huurder betaald worden.

13. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen PropaanCollectief.nl en een rechtspersoon en deze rechtspersoon haar onderneming staakt dan kan de overeenkomst opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De kosten voor het leegpompen, loskoppelen en afvoeren van de tank zullen bij de huurder in rekening gebracht worden. Voor het nog aanwezige gas welke wordt afgevoerd zal geen vergoeding door PropaanCollectief.nl aan huurder betaald worden. Indien de onderneming echter wordt voorgezet onder een andere rechtsopvolger dan zullen de rechten en plichten van deze overeenkomst eveneens overgedragen worden aan deze nieuwe rechtsopvolger.

14. PropaanCollectief.nl heeft het recht om bij beëindiging van de overeenkomst de kosten voor het weghalen van de tank bij de huurder in rekening te brengen. De tank dient leeg ter beschikking gesteld te worden aan PropaanCollectief.nl. Eventuele kosten voor het leegpompen zullen ook voor rekening van huurder zijn. Voor het afgevoerde gas zal door PropaanCollectief.nl geen vergoeding betaald worden aan de huurder.

15. Indien PropaanCollectief.nl kosten moet maken om haar rechten te waarborgen dan zullen deze ten laste van huurder komen.

16. Ten bewijze van de afgeleverde hoeveelheid gas kan de huurder een schriftelijk bewijs opvragen. Indien huurder niet binnen 8 dagen na ontvangst van voormeld bewijs schriftelijk bij PropaanCollectief.nl bezwaar aantekent, zijn de metingen en wegingen van PropaanCollectief.nl behoudens tegenbewijs bindend voor de door haar geleverde hoeveelheden.

17. Huurder verbindt zich om uitsluitend gas te bestellen via PropaanCollectief.nl.

18. PropaanCollectief.nl zal er vervolgens zorg voor dragen dat de tank binnen 10 werkdagen wordt gevuld. Voor het vullen van de tanks zal PropaanCollectief.nl uitsluitend gebruik maken van partijen die voldoen aan de wettelijke en door PropaanCollectief.nl gestelde eisen.

19. In geval de huurder een spoedlevering wenst zal PropaanCollectief.nl hiervoor extra kosten in rekening brengen.

20. PropaanCollectief.nl is niet aansprakelijk voor de niet tijdige en/of onvolledige levering zover deze veroorzaakt wordt door overmacht.

21. In geval de tank is voorzien van Telemetrie om de tankinhoud te meten dan machtigt huurder PropaanCollectief.nl om de tank te vullen op het door haar gewenste moment.

22. Voor de aflevering van vloeibaar propaangas zal gebruik gemaakt worden van voertuigen met een geijkte meter. De metingen van deze meters zijn bindend.

23. Huurder zorgt ervoor dat de gasleveringen op een veilige manier kunnen plaats vinden.

24. Indien u betaalt per maandelijks voorschot, worden facturen voor leveringen van vloeibaar propaangas na 14 dagen na factuurdatum via automatische incasso geïncasseerd. Bij gebreken daarvan is PropaanCollectief.nl gerechtigd om vanaf de 15e dag na factuurdatum een rente van 1% per maand over het netto bedrag bij huurder in rekening te brengen. Indien u betaalt per levering zullen wij u een factuur sturen voor het totale bedrag.

25. In geval van een betalingsachterstand kan PropaanCollectief.nl de leveringen opschorten totdat openstaande facturen zijn voldaan. Voor nieuwe leveringen kan vervolgens een voorschot gevraagd worden.

26. PropaanCollectief.nl kan al haar rechten en verplichtingen aan een andere gasleverancier overdragen. In dit geval zal de huurder hiervan op de hoogte gesteld worden.

27. In geval huurder gas bestelt bij een ander dan PropaanCollectief.nl dan zal er direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 450 per overtreding.

28. Onderlinge afspraken tussen huurder en werknemers of vertegenwoordigers van PropaanCollectief.nl zijn, ook voor zover zij betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van de overeenkomst, voor PropaanCollectief.nl uitsluitend bindend nadat en voor zover zulke afspraken door PropaanCollectief.nl per e-mail of schriftelijk zijn bevestigd.

29. Voor zover in de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, is PropaanCollectief.nl voor ten hoogste € 500.000 per gebeurtenis aansprakelijk terzake van lichamelijk letsel en/of dood en/of zaakschade, inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade, die PropaanCollectief.nl in haar verzekerde hoedanigheid van eigenaresse/exploitante van een bedrijf tot handel en in/verkoop van vloeibaar gas bij de uitvoering van deze overeenkomst door haar schuld mocht veroorzaken aan huurder of derden.

30. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst dan wel uit verdere overeenkomsten in verband daarmee gesloten, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bereken meteen uw voordeel!

Waarom PropaanCollectief?

Altijd een eerlijke prijs
24/7 online bestellen
Onafhankelijk
Transparant
Voordelige contracten